Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması,
güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında istihdam edilmek üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.

Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi Tıkla Öğren

Diyanet Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı Başvuru İşlemleri Tıkla Başla

Adaylarda Aranan Şartlar

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam İlahiyatı bölümü mezunu olmak
(Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversite Denklik Belgesine sahip olmak),
c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan
dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş
(70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev
yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede
konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
f) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
g) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,
h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma
becerisine sahip olmak,
j) Sınava başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (28.08.1980)
tarihinden sonra doğmuş olmak. UİP mezunlarında bu şart aranmaz.)
k) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir
olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
l) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
m) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Başvuru İşlemleri

a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
ilgili tarihler arasında mesai bitimine kadar, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri
Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.
1. Ek-1 Başvuru Formu (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek bilgisayar ortamında
doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),
2. Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Sınav duyurusu bölümünden indirilerek el yazısı
ile doldurulacaktır),
3. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe
onaylı sureti,
4. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun
olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan alınacak olan Diplomalarının
Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair denklik belgesi (Denklik
belgesi olmayanların evrakları Başkanlığımıza gönderilmeyecektir),
5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış
olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan
ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin
Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti,
6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlar için
diplomasının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe
tercümesi,
7. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede
süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ Koordinatörlükçe
onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının
Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
8. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke
yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk
tarafından onaylı Türkçe tercümesi,
9. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/
Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi,
10. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe/
Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların
ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri,
b) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve başvuru tarihi bitimine kadar ilgili
birimlere şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlükleri, başvuru yapan ve bu duyuruda
belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesini başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız (disiliskiler@diyanet.gov.tr) elektronik posta adresine iletecek, başvuru evraklarını ise en geç belirtilen tarihte Başkanlığımızda olacak şekilde kargo ile göndereceklerdir.

d) Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları, Müşavirlik/ Ataşelik/
Koordinatörlüklerimiz tarafından Başkanlığa gönderilmeyecek; başvuru esnasında
gerekçeleri belirtilerek kendilerine iade edilecektir.

IV- Sınav İşlemleri

a) Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki
aşamalı ve sözlü olarak yapılacak, başarılı olabilmek için her birinden yüz tam puan
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.
b) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında
yapılacaktır. Sınav tarihi ve yeri, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri
Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca
adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini
öğrenebileceklerdir.
c) Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür
Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına çağrılacaklardır. Sınav
tarihi ve yeri, Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.
d) Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanı veya pasaport ya da sürücü belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır.
f) Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı
numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden
öğrenebileceklerdir.

V- Sınav Konuları

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları
1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)
2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)
b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları
1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)
2) Genel Kültür, (30 puan)
3) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

Sınav İçin Kaynak Eserler

1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
2 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
4 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
5 Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)
6 Riyazü’s-Sâlihîn Ebû Zekeriyya en-Nevevî
7 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
8 Tefsir Usûlü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
9 Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmamHatip
maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)
10 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun,
Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

VII- Atama İşlemleri

a) Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi)” statüsünde istihdam edileceklerdir.
b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.
c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.
d) Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.
e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

VIII- Diğer Hususlar

a) Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
c) Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İletişim

Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A
06800 Çankaya ANKARA
e-mail : d i s i l i s k i l e r @ d i y a n e t . g o v . t r
Telefon : + 9 0 3 1 2 2 9 5 7 6 2 6
Faks : + 9 0 3 1 2 2 8 6 9 7 1 4

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar