2022 Yılı Atama ve Nakil Talepleri İle İlgili Duyuru2022 Yılı Atama ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personel ile İlgili Duyuru

Bu duyuru, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda,
ilgili meri mevzuat hükümleri geçerlidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası
gereği; 1-31 Mart 2022 tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü,
il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube
müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, sayman ve şef unvanlarında görev yapan
personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;
1. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu”nu ve
DİBBYS’de bulunan “Özgeçmişim” alanını doldurmaları, ilçe müftülerinin buna ilaveten
ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu”nu doldurarak müracaatta bulunmaları,
2. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarını 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla yapmaları,
3. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,
4. Aylıksız izinde olan personelden izinden dönüş işlemlerini 31 Mart 2022 tarihinden önce
tamamlamayanların başvuruda bulunamayacakları,
5. Yurt dışında görevlendirilen personelden yurt dışı görev süresi 31 Ağustos 2022 tarihine kadar
sona erenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda
bulunabileceklerdir. Yer değişikliği gerçekleştirilen personelden yasal süre içinde yeni görev
yerine başlamayanların atamalarının iptal edileceği,
6. Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak
görevli olup görevlendirme işlemi devam edecek olan personelin başvuruda bulunamayacağı,
7. Başvuruların sırasıyla ilçe ve il müftülüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacağı,
bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvuruların geçersiz sayılacağı ve
onaylanmayan başvuruların müftülüklerce gerekçesi ile birlikte Atama l Daire Başkanlığına
bildirileceği,
8. Sistem üzerinde tanımlı olan münhal veya münhalleşmesi muhtemel olan yerleri tercih
edebilecekleri,
9. Mazeretlerine ilişkin belgelerini okunaklı bir şekilde sisteme yüklemeleri, ayrıca ilgili
belgeleri fiziki olarak Başkanlığa göndermemeleri,
10. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen atama yapılabileceği
ve bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,
2
11. Şube müdürü ve vaiz unvanlarında görev yapan personelin grubuna bakılmaksızın hali hazırda
bulunduğu il haricinde daha önce görev yapmadığı diğer il veya ilçelerini tercih
edebilecekleri,
12. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri dikkate alarak talepte bulunmaları,
13. Söz konusu Yönetmelik gereği, öncelikli olarak mazereti olanlar ile grup ve sınıf hizmetine
tabi olanlardan 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların
durumlarının değerlendirileceği,
Hususları önemle duyurulur.

Not:
1. Nakil başvuruları ile ilgili hususlarda Başkanlığımızın kayıtları dikkate alınacak olup meri
mevzuata uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.
2. Atama ve nakil talebinde bulunacak personelin, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile
https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını elektronik ortamda yaparak
süresi içinde onaylamaları gerekmektedir.
3. Nakil talebinde bulunan personel başvuru süresi içinde görevli oldukları ya da kadrolarının
bulunduğu il/ilçe müftülüklerine dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu
elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
4. Nakil talep sonuçları http://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olup bu
duyuru haricinde ilgililere ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.
5. 2022 yılı nakil döneminde yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, ayrılışlarını atanma
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacaklardır. Aksi takdirde ikinci bir
yazışma yapılmaksızın haklarında gerekli idari işlemler başlatılacaktır.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Konular