2018 Yılı Hac Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor

2018 Yılı Hac Organizasyonunda sağlık ekibinde görev almak isteyenlerin müracaatları Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

2018 Yılı Hac Sağlık Personeli Müracaatları için Tıklayınız

Müracaat ile ilgili hususları öğrenmek için yazımızın devamını takip ediniz.

2018 HAC SAĞLIK EKİBİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

A- Müracaatla İlgili Hususlar.

a) Müracaat işlemleri; Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Müracaat etmek isteyenler öncelikle Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş. veya Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde bulunan kurumsal hesaba, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 20,00 ₺ yatıracaklardır.Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinde açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda müracaat edilecek, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek ve formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra çalıştığı kurumdan aldığı hizmet cetvelini de eklemek suretiyle elden veya posta ile en geç Şubat 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetlerin Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir.

b) İlan edilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan, formu eksik düzenlenen, üzerinde tahrifat yapılan, kalemle müdahale edilen, başvuru yapanın imzası, kurum yetkilisinin imzası ve mührü bulunmayan, faksla yapılan veya belirtilen süre içinde ulaştırılmayan başvurular ile Acil Tıp Uzmanları hariç, 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ ya tabi sözleşmeli, 20.07.2017 tarihi itibari ile Devlet hizmet yükümlülüğü devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecek, ayrıca müracaatı kabul edilmeyen ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücret iade edilmeyecektir.

c) Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, Yurtdışında en az 50 gün kalabilecek ve Suudi Arabistan şartlarında gerektiğinde mesai mefhumu gözetilmeksizin, başvuruda bulunmuş olduğu unvanın gerektirdiği görev tanımı çerçevesinde, hafta sonu ve bayram tatili yapmadan çalışabilecek durumda olacaktır.

ç) Görevlendirmeler; aşağıda belirtilen unvanlar için, ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki ve fiilen çalıştığı kadro unvanı dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır.

d) Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaat eden personelin (hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç), Diyanet İşleri Başkanlığınca bölge merkezi olarak belirlenecek yer ve tarihte test sınavına tabi tutulacaklar, test sınavı sonucunda puan sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek sayıda çağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına tabi tutulmayan hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler mülakata alınacaktır.

e) Görevlendirmeler; test sınavı ve sözlü sınav/mülakata katılan personelin aldıkları puanlarının ortalamaları, test sınavına katılmayan hekim, diş hekimi eczacı ve diyetisyenler ise mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulacak sıralama listeleri üzerinden yapılacaktır.

f) Uzman hekimler hariç, tüm branşlarda tecrübeli personel (hacda görev almış) görevlendirilmesinde %10 oranı aşılmayacaktır

g) Test sınavı ve sözlü sınav/mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenler ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanlar, belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı/kaybettiği ve karı-koca oldukları tespit edilenlerin ( içlerinden biri feragat etmediği takdirde) görevlendirmeleri yapılmayacak, şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunduğu veya
belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için, kurumlarına bilgi verilecektir.

ğ) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden veya ilgili personelin e-posta adreslerine mail gönderilmek suretiyle duyurulacak olup, ayrıca adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır. E-posta adresinin müracaat formuna yanlış girilmiş olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

B- Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar.

1 - Uzman Doktorlarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. hariç) başvurmuş olduğu unvanda fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017 Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.02.1953 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
2- Pratisyen Doktorlarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. hariç) başvurmuş olduğu unvanda Şubat 2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2016 veya 2017 Hac ile 2018 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1962 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak
3- Diş Hekimleri ve Eczacılarda;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. hariç) başvurmuş olduğu unvanda Şubat 2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2016 veya 2017 Hac Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1962 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
4- Diyetisyenlerde;
a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf ünv. hariç) başvurmuş olduğu unvanda Şubat 2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2016 veya 2017 Hac ile 2018 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1971 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
5 - Ebe, ebe-hemşire, hemşire, sağlık memuru , ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik),
laboratuvar, tıbbi cihaz tamir, röntgen, anestezi, ortez-protez ve diş teknisyeni/teknikerleri, eczacı kalfası ve sterilizasyon teknisyeni olarak çalışanlarda;
a) 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumlarında olmak şartıyla, Şubat 2018 tarihi itibariyle, kamuya ait sağlık kurumlarında başvurmuş olduğu unvanda en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak,
b) 2016 veya 2017 Hac ile 2018 veya 2019 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
6- Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;
a) Yataklı tedavi hizmeti veren kamuya ait sağlık kurumlarında, Şubat 2018 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,
b) 2017 Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
c) 01.01.1968 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,
C- Diğer Hususlar;
a) Başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç sağlık ekibinde; 9 acil uzmanı, 19 aile hekimi uzmanı, 2 anestezi, 2 cildiye, 12 dahiliye, 3 diş hekimi, 7 eczacı, 2 fizik tedavi uzmanı, 3 genel cerrahi, 10 göğüs hastalıkları, 3 göz, 6 intaniye, 3 kadın doğum, 5 kardiyoloji, 4 KBB, 3 nöroloji, 3 ortopedi, 3 psikiyatri, 4 radyoloji, 3 üroloji, 100 pratisyen doktor, 130 ebe, ebehemşire
veya hemşire, 40 erkek 30 bayan olmak üzere toplam 70 hastabakıcı-hizmetli, 3 anestezi teknisyeni, 23 ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik), 3 diş teknisyeni, 6 diyetisyen, 10 eczacı kalfası,
9 laboratuvar teknisyeni, 3 ortez-protez teknisyeni, 9 röntgen teknisyeni, 45 sağlık memuru, 3 sterilizasyon teknisyeni, 8 tıbbi cihaz tamir teknisyeni görevlendirilmesi planlanmaktadır.
b) Görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatları istenilecektir.
c) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar” ın 11. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen oranlarda ödenecektir.
ç) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacaktır.
d) Görevlendirilmesi uygun görülenler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte süresi içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
e) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına bildirilecektir.

No comments yet

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar