Diyanet Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı için Hangi Şartlar Aranıyor?ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkelere görevlendirilmek üzere sınavla din görevlisi seçilecektir. Personelin görevlendirileceği ülke, bölge ve yerler, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça belirlenecektir.

Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
e) 14.02.2005 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak,
f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak)
g) En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; lisansüstü diploması olanlar, 4 yıllık dinî
yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans
programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde
çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiili olarak, (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak,
i) Başvurunun son günü itibariyle fiilen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak, (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için)
j) 2016 yıllında yapılan MBSTS’nin yurtdışı puanından 2017 ya da 2018 yılında yapılan
MBSTS’den en az 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,
k) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, ilan edilen görevli sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı almış olan diğer başvuru sahipleri de sınava çağrılacaktır,
l) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmeleri,
m) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden diğer grup camilere atanmayı kabul etmeleri,
n) Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak,
o) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile personel yurtdışında en çok iki kez
görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha
önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından
itibaren en az 2 yıl çalışmış olması şarttır,
p) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,
q) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
r) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
s) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
t) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını ilgili tarihler arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır,

a) Merkez kuruluşundaki görevliler bağlı bulundukları birimlere,
b) İl ve İlçe Müftülüklerindeki görevliler bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
c) Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerindeki görevli ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,
d) Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl
Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır,
e) Başvurular ilgili birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız
DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir,
g) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır,
h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik
yapılmayacaktır,
i) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını
taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
b. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
c. Hizmet sürelerini gösterir tasdikli hizmet belgesi,
d. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesi veya birim amirince onaylı fotokopisi,
e. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
f. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat
saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,
g. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,
h. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
 Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yalnızca (f) ve (h)
fıkralarda belirtilen dilekçeler Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne)
gönderilecektir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a. Mesleki Ehliyet Sınavı sözlü şeklinde yapılacaktır.
b. Mesleki Ehliyet Sınavı aşağıdaki konuları kapsayacaktır;
1) Kur’an-ı Kerim (Tecvid kuralları ve uygulaması, maharic-i hurûf, ezber olarak Yâsin,
Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü),
2) Temel İslam Bilimleri (Kur’an-ı Kerim’in ana konuları, meâl, Kur’an Yolu Tefsiri, tefsir
ve hadis usulü, hadis (Riyazu’s-Sâlihîn), İslâm ilmihali, İslâm dininin temel kaynakları,
güncel dinî meseleler, Peygamberimizin hayatı, İslam medeniyeti ve düşünce tarihi),
3) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,
Yaşayan Dünya Dinleri, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının güncel siyasi ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür,

6. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

a. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
b. Başarı sıralamasında en yüksek puandan başlamak üzere öncelikle sınav puanı dikkate alınır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılacaktır.
c. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası Duyurular bölümünden ilan edilecektir.
d. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik
Mülakatında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

7. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

8. DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilecektir.
b. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaklardır.
c. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
d. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir.

Konular